Sąlygos ir taisyklės

UAB „STARNITA“ Paslaugų teikimo ir naudojimosi taisyklės (toliau – „Taisyklės“) nustato UAB „STARNITA“ (toliau – Vykdytojas) internetinių svetainių ir elektroninio pašto prieglobos, kolokacijos, dedikuotų serverių nuomos, failų saugojimo ir kitų Vykdytojo teikiamų paslaugų (toliau – „Paslaugos“) naudojimosi tvarką ir sąlygas. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos informacinės visuomenės paslaugų įstatymu ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

SUTARTIES SUDARYMAS

Paslaugų teikimo sutartis tarp Užsakovo ir Vykdytojo sudaroma internetinėje erdvėje užsiregistravus Vykdytojo elektroninėje paslaugų valdymo sistemoje, Užsakovui teisingai užpildžiusiam visus registracijai reikalaujamus duomenis (informacinius laukus) Užsakovo registracijos internetinėje formoje (toliau – „Užsakymas“), ir sutikusio su paslaugų teikimo sutarties ir šių Taisyklių sąlygomis, savo sutikimą patvirtinusio pažymėdamas atitinkamoje formoje.

ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

Vykdytojas įsipareigoja: Kokybiškai ir užsakymo blanke numatytomis apimtimis teikti Užsakovui užsakytas Paslaugas. Pradėti Paslaugų teikimą ne vėliau kaip po 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Paslaugų apmokėjimo. Bet kokius Paslaugų teikimo sutrikimus, atsiradusius dėl Vykdytojo techninės ar programinės įrangos gedimo, jo darbuotojų klaidos imti šalinti ne vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturias) valandas, pranešimą gavus darbo dienomis (nuo 8.00 iki 17.00 val.), arba per 48 ( keturiasdešimt aštuonias) valandas pranešimą gavus nedarbo dienomis. Ne vėliau kaip prieš 2 (dvi) kalendorines dienas iki numatomų Vykdytojo darbų, elektroniniu paštu informuoti Užsakovą apie planuojamus profilaktinius darbus ar kitus techninius pakeitimus, dėl kurių gali atsirasti tam tikri Paslaugų teikimo sutrikimai ar trukdžiai. Imtis būtinų priemonių techninės įrangos ir Užsakovo patalpintos informacijos saugumui užtikrinti. Pripažinti ir laikyti pasirašytais ir patvirtintais internetiniais kanalais Vykdytojui atsiųstus Užsakovo pranešimus, jei Užsakovas užsiregistravo Vykdytojo internetinėje sistemoje, tinkamai panaudodamas Vykdytojo nustatytas identifikavimo ir apsaugos priemones. Užsakovui reikalaujant, patvirtintų užsakymų pagrindu paruošti ir siųsti Užsakovui išankstinio apmokėjimo už Paslaugas sąskaitas.

Užsakovas įsipareigoja: Sudarant paslaugų teikimo sutartį, užpildant Užsakymą pateikti teisingą informaciją apie save, nedelsiant, tai yra ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas informuoti apie pateiktos Užsakovą identifikuojančios informacijos pasikeitimus ir jų turinį. Atsiskaityti su Vykdytoju už suteiktas Paslaugas paslaugų teikimo sutartyje ir Taisyklėse nustatyta tvarka. Nedelsiant, telefonu arba elektroniniu paštu informuoti Vykdytoją apie bent kokius Paslaugų teikimo sutrikimus. Nenaudoti Vykdytojo teikiamų Paslaugų neteisėtais tikslais, pažeidžiant galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus arba kitų Vykdytojo arba/ ir jo klientų teises ir teisėtus interesus. Užtikrinti, kad naudodamasis Vykdytojo teikiamomis paslaugomis nepažeis Taisyklėse nustatytų reikalavimų bei apribojimų Užsakovo veiklai. Apsaugoti Vykdytoją ir į sutarties vykdymą įtrauktas trečiąsias šalis nuo žalos ir bet kokios atsakomybės dėl Užsakovo neteisingos informacijos ar duomenų pateikimo. Priimti, pripažinti ir laikyti pasirašytais ir patvirtintais Vykdytojo internetiniais kanalais Taisyklėse nustatyta tvarka Užsakovui atsiųstus pranešimus, o nesutinkant su jų turiniu ar jame išdėstytais reikalavimais Užsakovui, nedelsiant, tai yra ne vėliau kaip per 3 (tris) kalendorines dienas, apie tai raštiškai ir/arba elektroniniu paštu informuoti Vykdytoją.Saugoti Vykdytojo suteiktus prisijungimo duomenis. Užsakovas sutinka su šiomis taisyklėmis, bei prisiima visą atsakomybę už netinkamą Paslaugų naudojimą, kuris aprašytas šiose taisyklėse. Taip pat sutinka laikytis bet kokių šių Taisyklių pakeitimų, naujų sąlygų ar taisyklių. Bet koks Taisyklių pažeidimas gali baigtis Užsakovo teikiamų paslaugų suspendavimu arba visišku nutraukimu bei kitais šiose Taisyklėse, paslaugų teikimo sutartyje ar LR įstatymų numatytais veiksmais, priklausomai nuo pažeidimo rimtumo, sudėtingumo.

ŠALIŲ TEISĖS

Vykdytojo teisės: Nutraukti Paslaugų teikimą, jeigu Užsakovas naudoja teikiamas Paslaugas neteisėtais tikslais, pažeisdamas galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus arba kitų Vykdytojo arba jo klientų teises ir teisėtus interesus. Įspėti Užsakovą, jog jam bus nutrauktas Paslaugų teikimas, jeigu Užsakovas naudodamasis Paslaugomis pažeidžia Sąlygose nustatytus reikalavimus bei apribojimus Užsakovo veiklai, o Užsakovui nepašalinus šių pažeidimų per įspėjime nurodytą laiką vienašališkai nutraukti Paslaugų teikimą Užsakovui. Vykdytojas turi teisę rinkti, laikyti, naudoti ir perduoti Užsakovo turimus duomenis ir/ar duomenis apie Užsakovą ir Užsakovo svetainės lankytojus. Vykdytojo renkami duomenys gali būti panaudojami reikalingo duomenų atstatymo atveju ar gavus policijos pranešimą, pareikalavimą, teismo nutartį ir kitą, LR įstatymų numatytą dokumentą, turintį juridinę galią. Vykdytojas užtikrina Užsakovą, jog renkami duomenys nebus panaudoti jokiais kitais tikslais, perduoti tretiesiems asmenims ir/ar kitaip realizuoti. Sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, Užsakovas neprieštarauja tokių duomenų rinkimui ir saugojimui. Vykdytojas pasilieka sau teisę keisti šias Taisykles, naujosios Taisyklės įsigalioja nuo jų paskelbimo tinklalapyje http://www.clustspace.com dienos. Užsakovo teisės: Turi teisę, kad būtų užtikrintas jo Vykdytojui perduotos informacijos konfidencialumas ir saugumas. Turi teisę, kad būtų užtikrintas pastovus Paslaugų teikimas Taisyklėse nustatyta tvarka. Turi teisę, kad jis būtų operatyviai informuojamas apie Paslaugų teikimo sąlygų pakeitimus.

ATSISKAITYMAI UŽ PASLAUGAS

Už Paslaugas Užsakovas moka pagal pasirinktą Paslaugų teikimo planą ir nustatytus Paslaugų teikimo įkainius (kainas). Vykdytojas teikia tik apmokėtas Paslaugas. Minimalus Paslaugų teikimo terminas ar Paslaugų apimtis, kurias apmokėjus Vykdytojas pradeda teikti Paslaugas Užsakovui, nurodytos Užsakyme.Sąskaitas klientas privalo apmokėti, po sąskaitos išrašymo per 14 dienų. Jeigu Užsakovas naudodamasis Paslaugomis pažeidžia Sąlygose nustatytus reikalavimus bei apribojimus Užsakovo veiklai, sumokėtos lėšos Užsakovui negrąžinamos ir neužskaitomos kaip apmokėjimas už ateityje teiktinas Paslaugas.Visi Užsakovo mokėjimai laikomi atliktais nuo pinigų įskaitymo į Vykdytojo sąskaitą LT157300010131062888 dienos ar kitu atsiskaitymo būdu.Vykdytojas pasilieka sau teisę keisti įkainius, apie tai informavęs Užsakovą ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) mėnesį iki kito ataskaitinio laikotarpio.

ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

Šalių atsakomybė veikiant pagal šias Taisykles nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus ir teisės aktus bei šias Taisykles ir paslaugų teikimo sutartį. Naudodamasis Vykdytojo teikiamomis Paslaugomis, Užsakovas veikia savo rizika ir prisiima visišką atsakomybę už savo veiksmus. Jokia Vykdytojo ar jo darbuotojų suteikta informacija, patarimai, rekomendacijos nesukuria Vykdytojui jokių prievolių Užsakovo ar trečiųjų asmenų atžvilgiu. Užsakovas, naudodamasis trečiųjų šalių teikiamomis paslaugomis, sutinka, jog Vykdytojas negali būti laikomas atsakingu už trečiųjų šalių teikiamų paslaugų kokybę bei supranta, jog Vykdytojas nėra susijęs su trečiosiomis šalimis, kurių paslaugomis Užsakovas gali naudotis.Esant netyčiniam ar netiesioginiam nuostoliui dėl teikiamų Paslaugų kokybės, Vykdytojas negali būti laikomas atsakingu ir Užsakovui neturi teisės reikšti pretenzijų Vykdytojui. Vykdytojas neatsako už Užsakovo ar trečiųjų asmenų nuostolius, patirtus dėl siunčiamos arba gaunamos informacijos patikimumo, praradimo, vėlavimo, kuriuos Užsakovas tiesiogiai ar netiesiogiai gali patirti, naudodamasis Vykdytojo teikiamomis Paslaugomis, jeigu neįrodyta tiesioginė Vykdytojo kaltė. Vykdytojas įsipareigoja kartą į savaitę daryti nemokamas atsargines kopijos, jei Užsakovas pageidauja dažnesnio atsarginių kopijų darymo nei kartą į savaitę, Užsakovas gali užsisakyti papildomą atsarginių kopijų darymo paslaugą. Cloud serveriams, nemokamo atsarginių kopijų darymo kartą į savaitę nėra, todėl tuo pasirūpinti turi pats Užsakovas. Vykdytojas neatsako už Užsakovo informacijos, jos turinio, prieštaraujančios galiojantiems Lietuvos Respublikos teisės aktams, laikymą ir naudojimą, pasinaudojus Vykdytojo teikiamomis Paslaugomis. Vykdytojas neatsako už bet kuriuos apribojimus, kuriuos įstatymų nustatyta tvarka tretieji asmenys taiko ar gali taikyti Užsakovui. Vykdytojas neprisiima jokios atsakomybės už bet kokius finansinius, intelektualinius ar kitokius nuostolius, patirtus naudojantis Vykdytojo paslaugomis. Į tai įeina: ryšio sutrikimai, duomenų pateikimo vėlavimai, ar visiški nepateikimai, ar bet kokie kiti paslaugos teikimo sutrikimai, atsiradę dėl Vykdytojo sistemų ir/ar Vykdytojo darbuotojų kaltės. Vykdytojas neatsako už Užsakovo informacijos, jos turinio, prieštaraujančios galiojantiems Lietuvos Respublikos teisės aktams, laikymą ir naudojimą, pasinaudojus Vykdytojo teikiamomis Paslaugomis. Vykdytojas neatsako už bet kuriuos apribojimus, kuriuos įstatymų nustatyta tvarka tretieji asmenys taiko ar gali taikyti Užsakovui. Vykdytojas neprisiima jokios atsakomybės už bet kokius finansinius, intelektualinius ar kitokius nuostolius, patirtus naudojantis Vykdytojo paslaugomis. Į tai įeina: ryšio sutrikimai, duomenų pateikimo vėlavimai, ar visiški nepateikimai, ar bet kokie kiti paslaugos teikimo sutrikimai, atsiradę dėl Vykdytojo sistemų ir/ar Vykdytojo darbuotojų kaltės.

PASLAUGŲ ATSISAKYMAS IR NUTRAUKIMAS

Kiekviena Šalis, prieš nutraukdama paslaugų teikimo sutartį, privalo visiškai atsiskaityti su kita Šalimi. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti paslaugų teikimo sutartį, nepaisydamas to, kad Vykdytojas jau pradėjo ją vykdyti. Šiuo atveju Užsakovas privalo sumokėti Vykdytojui kainos dalį, proporcingą atliktiems darbams, ir atlyginti kitas protingas išlaidas, kurias Vykdytojas, norėdamas įvykdyti paslaugų teikimo sutartį, padarė iki pranešimo apie paslaugų teikimo sutartį nutraukimą gavimo iš Užsakovo momento, taip pat atsiskaityti už suteiktas nuolaidas iki paslaugų teikimo sutarties nutraukimo dienos. Vykdytojas pasilieka sau teisę nutraukti paslaugų teikimą Užsakovui bet kuriuo metu. Jei paslaugų teikimas nutraukiamas Vykdytojo iniciatyva, visi sumokėti pinigai už nepanaudotą laiką bus grąžinti per dvi savaites nuo paslaugų teikimo nutraukimo. Užsakovas turi atsiųsti savo sąskaitos banke informaciją. Paslaugų teikimas gali būti nutraukiamas apie tai pranešus Užsakovui prieš 48 valandas. Praėjus 48 valandoms virtualus serveris suspenduojamas, padaromas visos informacijos archyvas, kuris pateikiamas Užsakovui, jei jis nespėjo pasidaryti duomenų kopijų. Jei paslaugų teikimas nutraukiamas dėl paslaugų naudojimo taisyklių pažeidimo pinigai negrąžinami, virtualus serveris gali būti išjungtas be perspėjimo ir imtasi kitų paslaugos naudojimosi taisyklėse numatytų teisėtų veiksmų. Atsakomybė ir įsipareigojimai nutraukiant paslaugų teikimą jei apmokėtų paslaugų galiojimas baigėsi, arba paslaugų teikimas buvo nutrauktas dėl bet kokios kitos priežasties, Vykdytojas nėra atsakinga už bet kokius nuostolius, kuriuos Užsakovas gali patirti nustojus teikti paslaugą. Į tai įeina (bet tuo neapsiriboja): įmonės ryšių su klientais praradimas, pardavimų praradimas, bet kokie kiti finansiniai nuostoliai, bei bet kokie kiti nuostoliai, ar praradimai, kurie susiję su teisėtu (laikantis čia numatytų taisyklių) paslaugų teikimo nutraukimu.

TARNYBINIŲ STOČIŲ (SERVERIŲ) NUOMA

Vykdytojas teikia Tarnybinių stočių (serverių) (toliau – serverių), Virtualių privačių ir Virtualių dedikuotų serverių, dedikuotų serverių nuomos paslaugas, kurias užsisakę, užsakovai privalo: Laikytis visų sutarties ir šių taisyklių punktų. Užsakovams, draudžiama serverius naudoti veiklai, kuri: Susijusi su autorių ar su jomis susijusių gretutinių teisių pažeidimais. Yra neleidžiama neturint kompetentingų institucijų išduotų leidimų (licenzijų) ar ja gali verstis tik tam tikros įgaliotos (kompetentingos) institucijos, įstaigos ar organizacijos; Susijusi su reklaminių (ar kito pobūdžio) el. laiškų siuntimu asmenims, kurie nėra davę sutikimo tokius laiškus gauti (SPAM), virusų ir(ar) kitų kenkėjiškų programų platinimu ir pan. Pažeidžia Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos, tarptautinių ir valstybės, kurioje fiziškai randasi serveris, teisės aktų reikalavimus. Naudoti nelegalią programinę įrangą. Į standartinę kainą neįeina apsaugos nuo DDoS atakų, užsakovas gali tokias apsaugas iš vykdytojo užsisakyti už papildomą mokestį. Vykdytojas pasilieka sau teisę, įvykus DDoS atakai ir neradus kitų būtų kaip ataką numalšinti išjungti arba atjungti pasaulinį interneto srautą.

DOMENŲ NAUDOJIMO IR REGISTRAVIMO TAISYKLĖS

Vykdytojas registruoja domenus tik pagal Užsakovo pateiktą informaciją. Užsakovas, nurodydamas domeno užsakovo informaciją užtikrina, kad nurodo teisingą domeno savininką identifikuojančią informaciją ir turi teisę nurodyti tokią informaciją. Užsakovas, užsisakydamas domeno užsakovo keitimo paslaugą, užtikrina, kad turi teisę į nurodyto domeno nuosavybę.

KITOS NUOSTATOS

Bet koks kenkimas ar bandymas pakenkti serveriui, kitam Vykdytojo klientui, ar jo informacijai, yra griežtai draudžiamas. Bet koks neteisėtas prisijungimas prie kito kompiuterio, kitos kompiuterinės sistemos, ar kompiuterių tinklo, bet koks neteisėtas informacijos pasisavinimas, ar bandymas tai padaryti yra griežtai draudžiamas. Į tai įeina (bet tuo neapsiriboja) svetimų slaptažodžių išgavimas apgaulės būdu, nelegalūs saugumo spragų ieškojimai („skenavimai“) kompiuteriniuose tinkluose, įsilaužimai į kompiuterinius tinklus ir kita. Bet koks nesankcionuotas kitam asmeniui priklausančios kompiuterinės sistemos, ar informacijos naudojimas baigsis teisėtais veiksmais, nukreiptais prieš Taisyklių pažeidimo kaltininką. Jei Paslaugų teikimas nutraukiamas dėl šių Taisyklių pažeidimo, Užsakovo sumokėti pinigai nebus grąžinti. Jokia kliento informacija (kompiuterinės bylos, duomenų bazės, pašto dėžutėse saugoma informacija) tokiu atveju taip pat nebus grąžinta. Taip pat paslaugų teikimas gali būti laikinai sustabdytas, visiškai nutrauktas, ar imtasi kitų teisėtų veiksmų prieš tuos klientus, kurie serveryje talpina: kitų asmenų garbę ir/ar orumą žeminančią informaciją, taip pat informaciją, kurstančią smurtą, prievartą, rasizmą, ar bet kokią veiklą, kenkiančia visuomenei, asmenų grupei, ar atskiram individui, pornografinę medžiagą, kuri pažeidžia LR įstatymus (išskyrus erotinę medžiagą, kurią LR įstatymai leidžia) Jei kuri nors iš šių Taisyklių nuostatų Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka būtų pripažinta negaliojančia ar netaikytina, kitos šių Taisyklių nuostatos toliau galios ir bus taikomos. Priklausomai nuo Paslaugų teikimo technologijos, Užsakyme gali būti nustatyta kitokia nei Taisyklėse apibrėžta Paslaugų teikimo tvarka. Tokiu atveju taikomos Užsakyme nurodytos sąlygos. Visi ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šių Taisyklių ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar negaliojimu, yra sprendžiami Šalių tarpusavio derybų būdu. Jei tokių ginčų, nesutarimų ar reikalavimų nepavyksta išspręsti derybomis per 15 (penkiolika) dienų nuo pirmosios pretenzijos pateikimo dienos, jie turi būti sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme.